بررسی پردازش تصاویر حرارتی

در حال حاضر، روش های استخراج ویژگی از تصاویر مادون قرمز به طور عمده عبارتند از روش تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های هندسی، روش تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه بر اساس تبدیل موجک انرژی، روش تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه بر اساس لحظه ای تصویر [۱]و روش تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه بر اساس مقیاس تحول ارزش منحصر به فرد [۲]می باشد.

[۱] image moment

[۲] scale singular value transformation

پاسخ دهید