دسته: نرم افزار های پردازشی

0

ThermoVision LabVIEW Toolkit

نرم افزار پردازشی برای دوربین های FLIR Publisher’s description The ThermoVision™ LabVIEW Toolkit is a set of VIs (virtual instruments) related to cameras supporting alarms, measurement function and I/O functionality.As you develop in LabVIEW,...

0

READIS2: Import IS2 files (Fluke infrared camera

این تابع می خواند فایل های داده از دوربین fluke TI32 دوربین مادون قرمز حرارتی (فرمت اختصاصی .IS2). این تابع تصاویر اطلاعات (درجه حرارت خام و کالیبره شده، و تصویر RGB قابل مشاهده) و برخی...

0

Thermography pattern analysis for NDT&E

امروزه انتقال نفت و گاز به فواصل دور، از طریق خطوط لوله فلزی انجام م یشود، لذا حفاظت و نگهداری از این خطوط بسیار ضروری میباشد. یکی از عمد هترین مشکلاتی که در خطوط...