ایران ترموگرافی بلاگ

0

ترموگرافی در بازرسی های غیر مخرب

ترموگرافی شاخه ای از علوم کاربردی جدید می باشد که بطور وسیعی در حوضه های مختلفی چون بازرسی هایپیشگیرانه، پیشگویانه، کیفی و غیر مخرب بکار برده می شود.اساس این علم بر روی فیزیک حرارت...

0

آشکارسازی استرس با استفاده از تصویر برداری حرارتی چهره

هر فردی استرس را در زندگی خود تجربه کرده است و درواقع استرس بخشی از زندگی انسان شده است. استرس عبارتاست از حالت اضطراب و فشار درونی که انسان برای مواجهشدن با خطر یا...

0

ThermoVision LabVIEW Toolkit

نرم افزار پردازشی برای دوربین های FLIR Publisher’s description The ThermoVision™ LabVIEW Toolkit is a set of VIs (virtual instruments) related to cameras supporting alarms, measurement function and I/O functionality.As you develop in LabVIEW,...

0

READIS2: Import IS2 files (Fluke infrared camera

این تابع می خواند فایل های داده از دوربین fluke TI32 دوربین مادون قرمز حرارتی (فرمت اختصاصی .IS2). این تابع تصاویر اطلاعات (درجه حرارت خام و کالیبره شده، و تصویر RGB قابل مشاهده) و برخی...