ایران ترموگرافی بلاگ

0

ترموگرافی

دمای غیر طبیعی بدن یک شاخص طبیعی از بیماری است.ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و منفعل برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. علاوه بر این ، ترموگرافی میتواند...