ایران ترموگرافی بلاگ

3

سرطان پستان

عوامل زیر باعث می شوند تا سلول های سرطانی گرما ایجاد کنند: ۱- فعالیت سوخت و سازی یا متابولیک بیشتر سلول های سرطانی در مقایسه با سلول های معمولی ۲- رگ زایی؛ تومور سرطانی...

0

ترموگرافی

دمای غیر طبیعی بدن یک شاخص طبیعی از بیماری است.ترموگرافی مادون قرمز روشی سریع، غیرتهاجمی، بدون تماس و منفعل برای نظارت بر درجه حرارت بدن انسان می باشد. علاوه بر این ، ترموگرافی میتواند...