ایران ترموگرافی بلاگ

0

Clustering and screening for breast cancer

Clustering and screening for breast cancer on thermal images using a combination of SOM and MLP یکی دیگراز مقالات تیم به چاپ رسید در ژورنال: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering Hossein Ghayoumi Zadeha,...

0

ترموگرافی در نشانگان گیرافتادگی شانه

نشانگان (سندرم) گیرافتادگی شانه عبارت است از اختلال در فضای زیراخرمی (ساب آکرومیال) که منجربه فشار بر تاندون‌های کلاهک چرخاننده (به ویژه تاندون ماهیچه فوق خاری)، تاندون سر دراز دوسر بازویی و بورس زیراخرمی...

0

ترموگرافی در پروتز زانو

برای عفونت اطراف پروتز لگن و زانو یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مشکلات عفونت اطراف پروتز است که یک فاجعه تلقی می شود زیرا هم تشخیص را دچار مشکلات پیچیده می کند و...

0

ترموگرافی درsctroal گاو

هدف از این مطالعه بررسی اثرات محیط بر روی کیفیت مایع منی در گاو، با استفاده از ترموگرافی مادون قرمز است.و به این نتیجه رسیدند که ترموگرافی مادون قرمز را می توان به ارزیابی...