ایران ترموگرافی بلاگ

0

بیماری های چشمی

Morgan و همکاران، با استفاده از تصویر برداری حرارتی به ثبت ترموگرام ِ سطوح چشمی ِ افرادی که دارای خشکی چشم می باشند و گروه شاهد پرداختند.مشخص شد که، میانگین دمای سطح چشم در...

0

Infrared Physics & Technology

یکی از مجلات معتبر در زمینه تصاویر حرارتی مجله  infrared physics & technology می باشد . که در تمام زمینه های مربوط به تصاویر حرارتی مقالات را بررسی و چاپ می نماید.

0

Distinguish breast cancer

Distinguish breast cancer based on thermal features in infrared images Authors H Ghayoumi Zadeh, I Abaspur Kazerouni, J Haddadnia, Mehdi Rahmanian, Reza Javidan, Mashallah abstract—In this paper we proceed breast cancer detection through thermal...

0

تشخیص بیماری های روماتیسمی

تصویر برداری حرارتی با موفقیت در تشخیص و ارزیابی بهبودی بعد از درمان در پدیده رینود استفاده شده است.Arnoldو همکاران، گزارش داده اند که تصویر برداری حرارتی یک روش بسیار عالی برای اندازه گیری...